OSLA

Tư vấn du học và học bổng

OSLA IVY

Scholarships to top-tier universities

Hotline

0935 132 929

Chính phủ Úc tăng thời hạn làm việc cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp

làm việc tại úc

Thông tin từ Chính phủ Úc về việc mở rộng quyền làm việc cho sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp bao gồm những thông tin về điều kiện nghề nghiệp và trình độ. Điều này sẽ giúp cho sinh viên quốc tế có thể tìm kiếm các cơ hội việc làm tại Úc sau khi tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, quyền và thời gian làm việc chỉ được áp dụng cho các bằng cấp và lĩnh vực. Vậy các lĩnh vực này là gì cùng tìm hiểu bài viết để biết thêm chi tiết nhé!

Thông tin từ chính phủ Úc

Chính phủ Úc đã cập nhật thêm quyền làm việc cho hệ sau đại học để cung cấp cho những sinh viên quốc tế tốt nghiệp đại học đủ điều kiện với trình độ chuyên môn chọn lọc, có thêm hai năm đối với thị thực Tốt nghiệp Tạm thời (visa phân loại 485).

Chính phủ Úc đã cập nhật thêm quyền làm việc cho hệ sau đại học để cung cấp cho những sinh viên quốc tế tốt nghiệp đại học đủ điều kiện với trình độ chuyên môn chọn lọc, có thêm hai năm đối với thị thực Tốt nghiệp Tạm thời (visa phân loại 485).

Quyền và thời gian làm việc hệ sau tốt nghiệp trong một số loại bằng cấp và trong các lĩnh vực thiếu hụt nhân lực kỹ năng cao đã được tăng lên từ:

• Hai năm đến bốn năm đối với một số bằng Cử nhân

• Ba năm đến năm năm đối với các bằng Thạc sĩ

• Bốn năm đến sáu năm cho tất cả các bằng cấp tiến sĩ.

Danh sách các ngành nghề có nhu cầu và trình độ liên quan đã được phát triển

thông qua các chính sách do Bộ Giáo dục Úc và Jobs and Skills Australia thực hiện.

Danh sách bao gồm:

• Danh sách các nghề được xác định từ 2022 Skills Priority List

• Danh sách tóm tắt trình độ đủ điều kiện theo danh mục nghề nghiệp.

Tất cả các bậc nghiên cứu tiến sĩ được coi là đủ điều kiện trình độ, bất kể lĩnh vực nghiên cứu.

Các tiêu chuẩn được liệt kê trong tài liệu này là bản tóm tắt của các điều kiện. Một danh sách toàn diện từ CRICOS sẽ được Bộ Giáo dục Úc công bố trước khi triển khai vào ngày 1 tháng 7 năm 2023. Học sinh sẽ cần tham khảo danh sách này, để xác nhận tính đủ điều kiện của khóa học tại nơi cung cấp chương trình giáo dục.

Việc triển khai và quản lý về mở rộng Quyền làm việc sau đại học sẽ được thông qua quá trình giám sát và đánh giá hàng năm. Cách tiếp cận này sẽ giúp việc triển khai trở nên linh hoạt và đáp ứng với những thay đổi của thị trường lao động và giải quyết những rủi ro có thể phát sinh hằng năm.

Các nghề được áp dụng trong 2022 Skills Priority List

Danh sách các nghề yêu cầu trình độ Kỹ năng Cấp 1 sắp xếp theo nhu cầu từ “moderate” tới “strong” theo 2022 Skills Priority List, được điều chỉnh bằng các quy trình xác thực thủ công.

Xếp hạng ‘S’ của Thị trường Lao động thể hiện sự thiếu hụt nhân lực có kỹ năng ở cấp quốc gia, trong khi xếp hạng ‘R’ chỉ xác định sự thiếu hụt cụ thể ở các khu vực khu vực.

Từ viết tắt ‘nec’ đề cập đến các nghề nghiệp ‘không được phân loại ở nơi khác’, cho phép các nghề nghiệp không phù hợp với các phân loại trong hạng mục phân loại nhưng vẫn được đưa vào. Tất cả các nghề nghiệp phân loại ‘nec’ trong ANZSCO được bao gồm trong danh mục ‘không cần thiết’ của nhóm đơn vị danh mục mà chúng liên quan.

ANZSCO codeChức danh nghề nghiệpNhu cầu
trong tương lai
233212Geotechnical EngineerStrong
233611Mining Engineer (excluding Petroleum)Strong
233612Petroleum EngineerStrong
234912MetallurgistStrong
241111Early Childhood (Pre-primary School) TeacherStrong
254111MidwifeStrong
254411Nurse PractitionerStrong
254412Registered Nurse (Aged Care)Strong
254413Registered Nurse (Child and Family Health)Strong
254414Registered Nurse (Community Health)Strong
254415Registered Nurse (Critical Care and Emergency)Strong
254416Registered Nurse (Developmental Disability)Strong
254417Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)Strong
254418Registered Nurse (Medical)Strong
254421Registered Nurse (Medical Practice)Strong
254422Registered Nurse (Mental Health)Strong
254423Registered Nurse (Perioperative)Strong
254424Registered Nurse (Surgical)Strong
254425Registered Nurse (Paediatrics)Strong
254499Registered Nurses necStrong
261112Systems AnalystStrong
261211Multimedia SpecialistStrong
261212Web DeveloperStrong
261311Analyst ProgrammerStrong
261312Developer ProgrammerStrong
261313Software EngineerStrong
261314Software TesterStrong
261317Penetration TesterStrong
261399Software and Applications Programmers necStrong
262111Database AdministratorStrong
262114Cyber Governance Risk and Compliance SpecialistStrong
262115Cyber Security Advice and Assessment SpecialistStrong
262116Cyber Security AnalystStrong
262117Cyber Security ArchitectStrong
262118Cyber Security Operations CoordinatorStrong
263111Computer Network and Systems EngineerStrong
263112Network AdministratorStrong
263113Network AnalystStrong
263211ICT Quality Assurance EngineerStrong
263213ICT Systems Test EngineerStrong
121311ApiaristModerate
133111Construction Project ManagerModerate
133112Project BuilderModerate
133211Engineering ManagerModerate
225411Sales Representative (Industrial Products)Moderate
233111Chemical EngineerModerate
233112Materials EngineerModerate
233211Civil EngineerModerate
233213Quantity SurveyorModerate
233214Structural EngineerModerate
233215Transport EngineerModerate
233311Electrical EngineerModerate
233915Environmental EngineerModerate
233999Engineering Professionals necModerate
234111Agricultural ConsultantModerate
234114Agricultural Research ScientistModerate
234115AgronomistModerate
234212Food TechnologistModerate
234711VeterinarianModerate
241213Primary School TeacherModerate
241411Secondary School TeacherModerate
241511Special Needs TeacherModerate
241512Teacher of the Hearing ImpairedModerate
241513Teacher of the Sight ImpairedModerate
241599Special Education Teachers necModerate
242211Vocational Education Teacher / Polytechnic TeacherModerate
251211Medical Diagnostic RadiographerModerate
251212Medical Radiation TherapistModerate
251214SonographerModerate
251411OptometristModerate
251511Hospital PharmacistModerate
251513Retail PharmacistModerate
251912Orthotist or ProsthetistModerate
251999Health Diagnostic and Promotion Professionals necModerate
252312DentistModerate
252411Occupational TherapistModerate
252511PhysiotherapistModerate
252611PodiatristModerate
252712Speech Pathologist / Speech Language TherapistModerate
253111General PractitionerModerate
253112Resident Medical OfficerModerate
253311Specialist Physician (General Medicine)Moderate
253312CardiologistModerate
253313Clinical HaematologistModerate
253314Medical OncologistModerate
253315EndocrinologistModerate
253316GastroenterologistModerate
253317Intensive Care SpecialistModerate
253318NeurologistModerate
253321PaediatricianModerate
253322Renal Medicine SpecialistModerate
253323RheumatologistModerate
253324Thoracic Medicine SpecialistModerate
253399Specialist Physicians necModerate
253411PsychiatristModerate
253511Surgeon (General)Moderate
253512Cardiothoracic SurgeonModerate
253513NeurosurgeonModerate
253514Orthopaedic SurgeonModerate
253515OtorhinolaryngologistModerate
253516Paediatric SurgeonModerate
253517Plastic and Reconstructive SurgeonModerate
253518UrologistModerate
253521Vascular SurgeonModerate
253911DermatologistModerate
253912Emergency Medicine SpecialistModerate
253913Obstetrician and GynaecologistModerate
253914OphthalmologistModerate
253915PathologistModerate
253917Diagnostic and Interventional RadiologistModerate
253999Medical Practitioners necModerate
254212Nurse ResearcherModerate
261111ICT Business AnalystModerate
261315Cyber Security EngineerModerate
261316Devops EngineerModerate
272311Clinical PsychologistModerate
272312Educational PsychologistModerate
272313Organisational PsychologistModerate
272399Psychologists necModerate
411211Dental HygienistModerate
411214Dental TherapistModerate

Danh sách trình độ và điều kiện, liệt kê theo danh mục nghề nghiệp

Danh sách điều kiện được tổng hợp bên dưới bảng tiếp theo, là danh sách được đưa ra bởi bộ giáo dục Úc theo mã CRICOS và sẽ được áp dụng vào ngày 1 tháng 7 năm 2023. Học sinh cần dựa theo bảng danh sách này sau khi nó được công khai để xác nhận chương trình học của mình với bên cung cấp giáo dục có đủ điều kiện hay không.

Danh sách được tạotao ra để hiện các ngành nghề đang thiếu hụt nhân lực có kỹ năng (bảng trên).

Những điều kiện này là cần thiết cho tiêu chuẩn làm công việc hệ sau đại học.

Ngoài các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây, tất cả sinh viên tốt nghiệp hệ tiến sĩ (AQF level 10) đều đủ điều kiện để có thêm thời gian lưu trú tại Úc.

Các chương trình học khác nhau của các bên cung cấp dịch vụ giáo dục, cả về thời lượng học. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện của từng bên cung cấp dịch vụ giáo dục khác nhau. The Common wealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS) sẽ là bên đưa ra quyết định và điều kiện tiêu chuẩn.

Medical and Nursing
Occupation Category – Medical Professionals
Bachelor of Psychological Science
Bachelor of Psychological Science (Honours)
Bachelor of Health Science
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
Bachelor of Medical Laboratory Science
Bachelor of Applied Science (Diagnostic Radiography)
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (Honours)
Bachelor of Medical Radiation Science (Medical Imaging)
Bachelor of Health Sciences
Bachelor of Radiography and Medical Imaging (Honours)
Bachelor of Medical Imaging (Honours)
Bachelor of Medical Science
Bachelor of Medical Studies
Bachelor of Clinical Sciences/Doctor of Medicine
Master of Speech Pathology
Master of Clinical Psychology
Master of Diagnostic Radiography
Master of Applied Behaviour Analysis
Master of Applied Psychology
Master of Leadership and Management in Health Care
Master of Audiology Studies
Master of Research (Medicine and Health Sciences)
Master of Clinical Embryology
Master of Philosophy (Medicine and Health)
Master of Business Psychology
Master of Psychology
Master of Professional Psychology
Master of Counselling and Psychotherapy
Occupational Category: Nursing and Medical Technicians
Bachelor of Nursing
Bachelor of Science (Nursing)
Bachelor of Nursing (Pre-Registration)
Bachelor of Health Science
Bachelor of Nursing Science
Bachelor of Health Sciences
Bachelor of Nursing (Enrolled Nurses)
Bachelor of Nursing (Graduate Entry)
Bachelor of Health Science (Clinical Nutrition)
Bachelor of Nutrition Science
Bachelor of Nursing Science: Graduate Entry
Bachelor of Exercise and Sport Science
Bachelor of Health and Community Services
Bachelor of Health and Medical Sciences
Bachelor of Nursing (Advanced Studies)
Bachelor of Sport and Exercise Science
Bachelor of Public Health
Bachelor of Applied Public Health
Bachelor of Nursing – Enrolled Nurse to Registered Nurse Pathway
Bachelor of Dermal Sciences
Master of Public Health
Master of Public Health Advanced
Master of Nursing Practice
Master of Nursing
Master of Nursing Practice (Pre-registration)
Master of Nursing International
Master of Laboratory Medicine
Master of Nursing Practice (Preregistration)
Master of Global Public Health
Master of Nursing (Graduate Entry)
Master of Health Science
Masters of Public Health Extension
Master of Nursing Science
Master of Biomedical and Health Science
Master of Nutrition and Population Health
Master of Health and Human Services Management
Master of Health Management
Master of Nursing Studies
Master of Dietetics
Master of Nursing (Professional Studies)  
Professional Health
Occupational Category: Dentistry
Bachelor of Dental Science (Honours)
Bachelor of Dental Surgery
Bachelor of Dental Health Science
Bachelor of Dental Science
Bachelor of Oral Health
Bachelor of Dental Prosthetics
Bachelor of Oral Health Therapy
Bachelor of Oral Health (Therapy and Hygiene)
Bachelor of Dental Technology
Bachelor of Dental Technology/Bachelor of Dental Prosthetics
Bachelor of Dental Hygiene
Bachelor of Science (Oral Health Therapy)  
Master of Dentistry
Master of Dental Public and Primary Health
Master of Clinical Dentistry  
Occupational Category: Veterinarian
Bachelor of Veterinary Science (Honours)
Bachelor of Science/Bachelor of Advanced Studies (Animal and Veterinary Bioscience)
Bachelor of Veterinary Technology
Bachelor of Animal and Veterinary Biosciences
Bachelor of Veterinary Science
Bachelor of Animal and Veterinary Bioscience
Bachelor of Veterinary Nursing
Bachelor of Science (Animal Health Major)
Bachelor of Veterinary Biology/Doctor of Veterinary Medicine
Bachelor of Science / Doctor of Veterinary Medicine
Master of Philosophy (Veterinary Science)
Master of Tropical Veterinary Science  
Diagnostic
Occupational Category: Medical Imaging
Bachelor of Applied Science (Diagnostic Radiography)
Bachelor of Medical Radiation Science (Medical Imaging)
Bachelor of Medical Imaging (Honours)
Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Diagnostic Radiography)
Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Radiation Therapy)
Bachelor of Medical and Radiation Physics
Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Nuclear Medicine)
Bachelor of Applied Science (Medical Radiations)
Bachelor of Medical Radiation Science (Radiation Therapy)
Bachelor of Radiation Sciences
Master of Diagnostic Radiography
Master of Magnetic Resonance Technology
Master of Medical Imaging
Master of Radiopharmaceutical Science
Master of Molecular Imaging Technology
Occupational Category: Radiologist
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
Bachelor of Medicine,
Bachelor of Surgery
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
Bachelor of Medical Laboratory Science
Bachelor of Applied Science (Diagnostic Radiography)
Bachelor of Medical Radiation Science (Medical Imaging)
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (Honours)
Bachelor of Radiography and Medical Imaging (Honours)
Bachelor of Medical Imaging (Honours)
Bachelor of Medical Studies Bachelor of Medicine/Bachelor of Surgery
Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine
Bachelor of Medical Studies/Doctor of Medicine
Bachelor of Clinical Sciences/Doctor of Medicine
Master of Diagnostic Radiography
Master of Research (Medicine and Health Sciences)
Master of Clinical Embryology
Master of Philosophy (Medicine and Health)  
Allied Health
Occupational Category: Psychologist
Bachelor of Psychological Science
Bachelor of Occupational Therapy (Honours)
Bachelor of Psychology
Bachelor of Psychological Science (Honours)
Bachelor of Science (Physiotherapy)
Bachelor of Psychology (Honours)
Bachelor of Occupational Therapy
Bachelor of Applied Science (Occupational Therapy)
Bachelor of Science (Psychology)
Bachelor of Speech Pathology (Honours)
Bachelor of Science in Chiropractic Science leading to Bachelor of Clinical Chiropractic
Bachelor of Chiropractic Science
Bachelor of Social Science (Psychology)
Bachelor of Psychological Sciences
Master of Occupational Therapy Practice
Master of Clinical Psychology
Master of Clinical Audiology
Master of Clinical Physiotherapy  
Occupational Category: Recovery Therapist
Bachelor of Physiotherapy (Honours)
Bachelor of Occupational Therapy (Honours)
Bachelor of Health Science
Bachelor of Science (Physiotherapy)
Bachelor of Applied Science (Physiotherapy)
Bachelor of Science (Occupational Therapy) (Honours)
Bachelor of Physiotherapy
Bachelor of Occupational Therapy
Bachelor of Podiatry
Bachelor of Speech Pathology (Honours)
Bachelor of Science in Chiropractic Science leading to Bachelor of Clinical Chiropractic
Bachelor of Chiropractic Science
Bachelor of Health Sciences
Master of Occupational Therapy
Master of Physiotherapy
Master of Chiropractic
Master of Speech Pathology
Master of Physiotherapy Studies
Master of Occupational Therapy Practice
Master of Speech Language Pathology
Master of Speech Pathology Studies
Master of Clinical Audiology
Master of Clinical Physiotherapy
Master of Leadership and Management in Health Care
Master of Rehabilitation  Counselling and Mental Health
Master of Physiotherapy Practice
Master of Music Therapy
Master of Advanced Clinical Physiotherapy (Sports)
Master of Audiology  
Occupational Category: Optometrist
Bachelor of Vision Science
Master of Optometry
Bachelor of Vision Science/Master of Clinical Optometry
Bachelor of Vision Science / Master of Optometry
Bachelor of Medical Science (Vision Science)/Master of Optometry
Master of Health Sciences (Research)
Master of Clinical Optometry  
Occupational Category: Pharmacist
Bachelor of Pharmacy (Honours)
Bachelor of Pharmacy
Bachelor of Pharmaceutical Science
Bachelor of Pharmacy and Management
Bachelor of Pharmaceutical Science (Honours)

———————————————————————-

Nếu bạn đang ấp ủ dự định du học Úc trong thời gian tới, hãy liên hệ chuyên gia của OSLA ngay để được hỗ trợ tận tâm và giải đáp chi tiết mọi thắc mắc nhé:

Email: myosla.info@gmail.com | van.nguyen@myosla.com

Hotline: 093 513 2929 (HCM – Ms Vân) | 091 474 4389 (ĐN – Ms Trang) | 0986 246 163 (HN – Ms Dương)

PROFILE XỊN SÒ ĐỘI NGŨ MENTOR CỦA OSLA VÀ OSLA IVY xem tại đây

Tham khảo các review chân thực từ các Mentee về đội ngũ Mentor của OSLA và OSLA IVY tại đây

+84935 132 929

Đăng ký tư vấn

Bạn vui lòng điền vào mẫu dưới đây để yêu cầu tư vấn miễn phí. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.

Thông tin chung

OSLA IVY đánh giá khả năng xin học bổng toàn phần của bạn

Điểm tổng kết trung bình / GPA từng năm của bạn
Bạn đã có điểm chuẩn hóa cần thiết (IELTS/TOEFL – SAT/GRE/GMAT) chưa?
- Bậc Đại học (gạch đầu dòng điểm trung bình từng năm cấp 3, có thể điền điểm dự kiến lớp 12 nếu chưa tốt nghiệp)
- Bậc Thạc sĩ, tiến sĩ (gạch đầu dòng cho điểm trung bình từng năm)
Nếu có vui lòng điền rõ số điểm đã đạt được! Nếu chưa dự kiến số điểm và thời gian thi của bạn là khi nào?

Thông báo về Chính sách bảo mật thông tin

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi trên website, quý vị đồng ý với điều khoản và điều kiện của Chính sách bảo mật thông tin